(1)
Urasov, S.; Kuzmyna, V. Irrigative Assessment of Sasyk Water Quality. Ukr. hydromet. journ. 2019, 124-133.