Peculiarities of biogenic elements migration in case of complex utilization of bioorganic component of municipal solid waste

  • V. Yu. Prykhodko
  • T. A. Safranov
  • T. P. Shanina
Keywords: biogenic elements, municipal solid waste, utilization, bioorganic waste

Abstract

Finding solutions to the problem of municipal solid waste management is impossible without involvement in the waste management system of the largest group of wastes – bioorganic waste, which form up to 60% of the municipal solid waste total mass. The aim of the article is to analyze the redistribution of biogenic elements subject to implementation of the Concept of solid municipal waste management by OSENU and subsequent utilization of bioorganic waste flow. Research methods include mass balance and equations of methane generation. The article presents the results of research on the biogenic elements migration in case of complex utilization of bioorganic component of municipal solid waste. The study shows that processing of easy-decomposed organic waste into a gaseous fermentation product and biomineral fertilizer allows full involvement of biogenic elements in natural cycles. The processed solid products present an additional source of organic matter and biogenic elements needed by soil. In the event of humus and nutrients shortage in soil the retrieved-from-waste fertilizer becomes an important secondary resource, containing up to 65% carbon and almost 100% nitrogen, phosphorus and potassium. The rest of carbon is released with biogas and is eventually involved in natural cycles. Burial of such waste results in localization of biogenic elements in a landfill's body and gradual release of carbon with the products of destruction (27% over 50 years). All this data indicate the need for efficient use of such waste resource potential which is possible in case of easy-decomposed organic waste separation at the beginning of the municipal solid waste life cycle. Combustion releases only carbon in the form of carbon dioxide, the rest remains in ash. However, complex utilization of easy-decomposed organic waste ensures complete return of biogenic elements to the environment. Reuse of secondary raw materials in the form of paper and textile waste minimizes involvement in economic turnover of carbon from natural sources.

References

Stan sfery povodzhennia z pobutovymy vidkhodamy v Ukraini za 2020 rik [The state of the sphere of household waste management in Ukraine in 2020]. Available at: https://www.minregion.gov.ua/napryamki-diyalnosti/zhkh/terretory/stan-sfery-povodzhennya-z-pobutovymy-vidhodamy-v-ukrayini-za-2020-rik/ (Accessed 2 September 2021). (In Ukr.)

Natsionalna stratehiia upravlinnia vidkhodamy v Ukraini do 2030 roku [National Waste Management Strategy in Ukraine until 2030]. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/820-2017-%D1%80 (Accessed 20 August 2021) (in Ukr.)

Prykhodko, V.Yu & Hiulakhmedova, K.R. (2018). Organization and legislative aspects of biodegradable waste management in Ukraine. Problemy ekolohichnoi bezpeky: zbirnyk naukovykh prats XVII Mizhnarodnoi naukovo-tekhnichnoi konferentsi [Environmental safety problems: Proceedings of the International Scientific and Technical Conference]. 2-4 October. Kremenchyk, pp. 203-207. (in Ukr.)

Prykhodko, V.Yu & Hiulakhmedova, K.R. (2018). [The characteristic of bioorganic component of municipal solid waste]. Visnyk Kharkivskoho natsionalnoho universytetu imeni V. N. Karazina. Seriia «Ekolohiia» [Bulletin of KhNU named after VN Karazina. Ecology series], 19, pp. 82-90. (in Ukr.)

Spozhyvannia orhanichnykh dobryv v Ukraini [Consumption of organic fertilizers in Ukraine]. Available at: https://saf.org.ua/news/938/#_ftn2. (Accessed 4 October 2021) (in Ukr.)

Periodychna dopovid pro stan gruntiv na zemliakh silskohospodarskoho pryznachennia [Periodic report on the state of soils on agricultural lands]. Available at: https://www.iogu.gov.ua/publikaciji/stan-gruntiv/. (Accessed 4 October 2021) (in Ukr.)

Veronika Prykhodko et al. (2018). Carbon redistribution during the stages of generation and destruction of municipal solid waste organic component. International. Journal of Engineering & Technology, 7(4.8), pp.415-419. https://doi.org/10.14419/ijet.v7i4.8.27281

Prykhodko, V.Yu., Safranov, T.A. & Shanina, T.P. (2019). Assessment of the nutrients involvement of in the natural cycle during composting the organic component of municipal solid waste. Sb. nauchnykh trudov po materialam mezhdunarodnoy nauchn. ekologicheskoy konf. “Otkhody, prichiny ikh obrazovaniya i perspektivy ispol'zovaniya” [Proceedings of the International Scientific Environmental conf. “Waste, generation and usage perspectives”], 26-7 March. Krasnodar, pp.566-568. (in Russ.)

Prykhodko, V.Yu., Safranov, T.A. & Shanina, T.P. (2019). Ekolohichni aspekty vykorystannia biohazovoho potentsialu tverdykh pobutovykh vidkhodiv [Environmental aspects of using the biogas potential of solid waste]. In: Enerhoefektyvnist ta enerhozberezhennia: ekonomichnyi, tekhniko-tekhnolohichnyi ta ekolohichnyi aspekty [Energy efficiency and energy saving: economic, technical-technological and ecological aspects]. Poltava : Astraya, pp. 494-499

Ukraine Greenhouse Gas Inventory (1990-2019). Available at: https://mepr.gov.ua/files/docs/Zmina_klimaty/Kadastr_2021/Ukraine_NIR_2021_draft.pdf (Accessed 20 August 2021)

Prykhodko, V.Yu., Safranov, T.A. & Shanina, T.P. (2019). [Current state of the municipal solid waste management and treatment area in Ukraine] Liudyna i dovkillia. Problemy neoekolohii [Man and the environment. Problems of neoecology], 32, pp. 58-66 (in Ukr.)

Safranov, T.A. et al. (2014). Ustoychivoe razvitie [Sustainable development], 16(marth), pp. 11-18. (in Russ).

Tagilova, O.A. (2006). Povyshenie ekologicheskoy bezopasnosti poligonov tverdykh bytovykh otkhodov na osnove analiza potokov organicheskogo ugleroda [Improving the environmental safety of municipal solid waste landfills based on the analysis of organic carbon flows]. Abstract of Ph.D. in Technology. Perm. (in Russ.)

Tagilov, M.A. (2008). Analiz ekologicheskoy stabilizatsii poligonov TBO [Analysis of ecological stabilization of landfills] Proceedings of the 5th International Scientific conf. “Collaboration to Solve the Waste Problem”. Available at: https://waste.ua/cooperation/ 2008/theses/tagilov.html#author (Accessed 10 February 2020) (in Russ.)

Sposib kompleksnoi utylizatsii tverdykh pobutovykh vidkhodiv [The way of complex recovery of municipal solid waste]. Patent Ukr., no. 58436, 2011. (in Ukr.).

Proekt Rehionalnoho planu upravlinnia vidkhodamy v Odeskii oblasti [Draft Regional Waste Management Plan in Odesa Oblast] (2020). (in Ukr)

Skhema sanitarnoho ochyshchennia m.Kyiv. Tom 3. Poiasniuvalna zapyska. Tekhniko-ekonomichna chastyna povodzhennia z vidkhodamy [Kyiv Scheme of sanitary cleaning. Scheme of sanitary cleaning of Kyiv. Volume 3, Explanatory note Technical and economic part of Waste Management]. (2012). Available at: http://golos.kievcity.gov.ua/files/2014/6/19/TOM-3.pdf (Accessed 25 April 2021) (in Ukr)

Informatsionnye materialy. Obyemy, mesta razmeshcheniya I pererabotki otkhodov proizvodstva I potrebleniya na territorii Moskovskoy oblasti [Information materials. Volumes, locations and processing of production and consumption waste in the Moscow region]. Available at: http://compcentr.ru/library/Othodi/subject_5.pdf (Accessed 25 April 2021)

Published
2021-12-14
How to Cite
Prykhodko, V. Y., Safranov, T. A., & Shanina, T. P. (2021). Peculiarities of biogenic elements migration in case of complex utilization of bioorganic component of municipal solid waste. Ukrainian Hydrometeorological Journal, (28), 92-99. https://doi.org/10.31481/uhmj.28.2021.08
Section
Environmental Aspects of Nature Management