Universal families of Johnson distributions and their use for analysis of time series of surface wind speed

  • G.P. Ivus
  • E.V. Ahayar
  • А.В. Semergei-Chumachenko
  • L.M. Hurska
Keywords: Johnson′s family of distributions, series wind speed, statistical parameters, method of moments

Abstract

Introduction. During the last decades in connection with rapid development of numerical methods of weather forecasting insufficient attention is given physical and statistical regularities. Nevertheless, climate change and its implications for the various sectors of the economy requires information about the probability characteristics of meteorological variables and phenomena, including wind anomaly. In the article it was considered experience of application Johnson′s distributions to equalize time series of surface wind speed in the meteorological station of Odessa-port in the central months of the seasons. Were found a number of regularities that take into account not only the seasonal and diurnal variation of parameters this distribution, but also the impact of physical and geographical conditions of the location meteorological station on the formation of surface wind regime.

The purpose of publication is to substantiation application of Johnson′s law to approximate series of wind speed at the surface on the meteorological station Odessa-port.

Methods and results. To describe the experimental data in various analytical models of the distribution law increasingly applied the family of Johnson's distributions. Its advantage compared to the distribution of the Pearson consists in the fact, that after some transformations, it leads to a normally distributed random variable. Approximation methods based on universal families of distributions provide flexibility solving the problem of alignment of distributions. The most common approaches to the construction of universal families are approaches based on the method of moments, and the replacement of the original sample the other, the distribution of which is the standard. Statistics wind is presented by following parameters: average values of wind speed, standard deviations, coefficients of asymmetry, excess, coefficient of variation and their error. Conducted alignment time series of surface wind speed using Johnson's distribution for station Odessa-port during a period 1981-1990 y.y., which managed to pick up when ε from -0.51 to -8.00. The parameter  λ, which determines the scale of change of the random variable seasonal ranges from 63.56 in January (18 UTC) to 15.77 in October (18 UTC). Estimating shape parameters of wind speed curves η and γ, can reveal some features of the surface wind regime at the st. Odessa port during the year. The less γ, the less slope of the curves. The values of η and γ varies within 0,82-3,54 and 0,24-4,81, respectively. In all cases, λ > 1, indicating that the family of curves belonging SL. The values of Q, which vary from 0.01 to 0.07, confirm the possibility of equalization the series of wind speed at the st. Odessa-port, Johnson's distribution family of SL.

Conclusion. For unimodal distributions of time series wind speed at the meteorological station Odessa-port in almost all cases, possible to use the universal distribution of the Johnson's family SL. The parameters of this distribution allow to reveal regularities, that take into account impact of physical and geographical conditions of the location stations on the formation of surface wind regime.

References

Agayar E.V. Primenenie zakona raspredeleniya Dzhonsona dlya vyravnivaniya ryadov skorosti vetra u poverkhnosti zemli [Application of the Johnson distribution law to alignment rows of surface wind]. Vìsn. Odes. derž. ekol. unìv – Balletin of Odessa State Environmental University, 2013, no. 16, pp. 83-89.

Agayar E.V. Otsenka statisticheskikh kharakteristik vetrovogo rezhima v rayone stantsiy Yuzhnyy-port i Il'ichevsk-port [Evalua-tion of the statistical characteristics of the wind regime in the area of seaports Yuzhnyy and Illichivsk] Ukr. gìdrometeorol. ž.- Ukrainian Hydrometeorological Journal, 2013, no. 12, рр. 150-156.

Aurov V.V., Ivus G.P., Sel'so Pasos Al'berdi, Fernando Medinil'ya Napoles. Primenenie raspredeleniy Dzhonsona pri vyravnivanii dannykh o sostoyanii atmosfery nad zapadnym rayonom o. Kuba [Application of Johnson distribution for the alignment of data on the state of the atmosphere over the western region of Cuba]. Me-teorologiya, klimatologiya i gidrologiya - Meteorology, climatology and hydrology, 1991, no. 27, рр. 10-19.

Boguslavs'kiy L.Z., Nazarova N.S., Ovchinnikova L.E., Kozyrev S.S., Prikhod'ko S.B. Metodika postroeniya analiticheskoy modeli zakona raspredeleniya nanochastits ugleroda, poluchennykh elektrorazryadnym sposobom [The method of constructing an analytical model of the law distribution of carbon nanoparticles, that produced electric discharge method]. Vіsnik NTU "KhPI" – Bulletin NTU "KPI", 2012, no. 21, pp. 24-27.

Bortsova M.V., Popov A.V. Metod modelirovaniya negaussovykh protsessov na osnove preobrazovaniy Dzhonsona [The method of modeling processes based on non-Gaussian transformations Johnson]. Radіoelektronnі і komp′yuternі sistemi – Radіoelectronic and computer systems. Charkiv: Nat. AU "KhAІ", 2008, no. 4 (31) pp. 7-23.

Burkatovskaya Yu.B., Markov N.G., Morozov A.S., Serakh A.P. Primenenie raspredeleniy Dzhonsona k zadacham aerokosmicheskikh izobrazheniy [Application of Johnson distributions to the problems of space images]. Izv. Tomsk. Politekh. un-ta. - Proc. Tomsk. Polytech. Univ. 2007, vol. 311, no. 5, рр. 76-80.

Kendall M.Dzh., Styuart A. Teoriya raspredeleniy [Distribution theory]. Moscow, Nauka, 1986, 588 p.

Kobysheva N.V., Narovlyanskiy G.Ya. Klimaticheskaya obrabotka meteorologicheskoy informatsii [Climate processing meteorological information]. Leningrad, Gidrometeoizdat, 1978, 296 p.

Kozhevnikova I.A., Shveykina V.I. Veroyatnost' prevysheniya zadannogo urovnya v kolebaniyakh stoka promyshlennogo vodoema [The probability of exceeding a given level in the reservoir flow fluctuations in the industrial]. Tr. Vses. nauchn. konf. «Sovremennye problemy stokhasticheskoy gidrologii regulirovaniya stoka» [Proc. All-Union. Scien. Conf. "Modern problems of stochastic hydrology regulation of the flow"]. Moscow, 2012, pp. 106-116.

Konstantinova E.I. Primenenie raspredeleniy Dzhonsona pri statisticheskom kontrole mnogoparametricheskogo protsessa [Application of Johnson distributions in statistical process control multivariable]. Tez. XIV Vseros. shkoly-kollokviuma po stokhastich. metodam i VIII Vseros. simpoz. promysh. matem. [Proc. XIV All-Russia Colloquium on stochastic. methods and VIII All-Russia Symposium. industrial. math.]. Ulyanovsk, 2007, pp. 42.

Prikhod'ko S.B., Makarova L.M. Vybіr analіtychnoi modelі zakonu rozpodіlu chasu napratsiuvannya mіzh vіdmovamy prystroiv termіnal'noi merezhі [The choice of analytical model of the time distribution between failures achievements terminal net-work devices]. Nauk. pr.: Komp′yuternі tekhnologії [Science. Ave.: Computer Technology], 2012, issue 179,. 191, pp. 42-45.

Rogozhnikov A.P., Lemeshko B.Yu. Obzor kriteriev pokazatel'nosti [Overview fairness of criteria]. Mat. XI mezhd. konf. "Aktual'nye problemy elektronnogo priborostroeniya" [Proc. XI Int. Conf. "Urgent problems of electronic instrument"], Novosi-birsk, 2012, vol. 6, pp. 47-55.

Sikan A.V. Metody statisticheskoy obrabotki gidrometeorologicheskoy informatsii [The statistical treatment of hydrometeorological information]. St. Petersburg, RGGMU, 2007, 279 p.

Shlyaeva A.V. Issledovanie sluchaynykh vkhodnykh vozdeystviy dlya stokhasticheskikh imitatsionnykh modeley diskretnykh sistem. Avtoreferat dis. kand. tekhn. nauk [The study of random input actions for stochastic simulation models of discrete systems. The author's abstract dis. cand. tehn. science]. Moscow, 2009, 16 p.

Shlyaeva A.V., Rudakov I.V. Ispol'zovanie ogranichennykh nepreryvnykh raspredeleniy dlya postroeniya modeley sluchaynykh vkhodnykh dannykh pri imitatsionnom modelirovanii sistem [Using bounded continuous distributions for modeling of random input data while simulation systems]. Vestnik MGTU im. N.E. Baumana - Vestnik MSTU. NE Baumana, 2012, pp. 149-157.

Khan G., Shapiro S. Statisticheskie modeli v inzhenernykh zadachakh [Statistical models in engineering problems]. Moscow, Mir, 1969, 396 p.

Khodasevich G.B. Obrabotka eksperimental'nykh dannykh na EVM. ch. I: Obrabotka odnomernykh dannykh. [The processing experimental data on a computer. h. I: Dimensional data processing]. St. Petersburg, 2002, 82 p.

Easterling D.R., G. Goodge, M.J. Menne, C.N. Williams, Jr.D. Levinson. A comparison of local and regional trends in surface and lower troposphere temperatures in western North Carolina. Earth Interact, 2005, vol. 9, pp 1-9.

Johnson N.L. Bivariate distributions based on simple translations systems. Biom, 1949, vol. 36, 297 р.

Johnson N.L. Tables to Facilitate Fittings SV Frequency Curves. Oxford Biometrica Trust., 1965, pp. 52-57.

Hill J.D., Hill R., Holder R.L. Fitting Johnson curves by moments. Applied statistics, 1976, vol. 25, pp. 180-189.

Kondratyuk V.I. Ob ustranenii neodnorodnosti v ryadakh vetra [On elimination of irregularities in the ranks of the wind]. Trudy GGO [Proceedings of MGO], 1984, vol. 485, pp. 130-134.

Published
2015-11-26
How to Cite
Ivus, G., Ahayar, E., Semergei-ChumachenkoА., & Hurska, L. (2015). Universal families of Johnson distributions and their use for analysis of time series of surface wind speed. Ukrainian Hydrometeorological Journal, (16), 59-66. https://doi.org/10.31481/uhmj.16.2015.08
Section
Meteorology and Climatology