Determination of main anthropogenic impacts and environmental risks for the Kryvyi Torets river basin (based on the EU Support Program for Ukrainian water policy)

  • N. S. Loboda
  • І. V. Katynska
Keywords: the Kryvyi Torets River, surface water massif (SWM), indicators of anthropogenic impacts, risk of not achieving environmental objectives

Abstract

The relevance of the study consists in the need for implementation of the calculation methods proposed by the EU Water Framework Directive. The methods are aimed at assessing the anthropogenic impacts аnd establishing the risks of not achieving the environmental objectives for different water bodies. The object of the study is the Kryvyi Torets River, one of the most polluted rivers in Ukraine. The study focuses on the indicators of anthropogenic impact affecting the quality of the river's surface waters and the identification of the risks of not ensuring a good ecological status of its basin.

The work aims at determining the main anthropogenic impacts and their effects on the surface water status of the SWM of the Kryvyi Torets River in town of Druzhkivka and assessing the risk of failure to achieve the environmental objectives. For this purpose we used the data of hydrochemical observations up to 2018 inclusive which were compared with the established threshold values of the anthropogenic impacts. According to the Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine No. 4 as of January 14, 2019, the monitoring point of the Kryvyi Torets River – town of Druzhkivka – belongs to a "heavily modified" surface water massif. In accordance with the hydromorphological monitoring effort for the Don RBD (river basin district) and the assessment of hydromorphological indicators within the framework of the project "Assistance in expanding the environmental monitoring system in the Donbas" implemented by the OSCE Project Co-ordinator in Ukraine the research allowed establishing the fact that the SWM of the Kryvyi Torets River is referred to as “a heavily modified” due to large-scale channelization activities. Based on the "Guidelines for determining the main anthropogenic impacts and their effects on the state of surface waters" the proposed study allowed evaluation of the anthropogenic impacts from the point sources (wastewater discharges) and diffuse sources (crop production and livestock farming). It was established that there is no environmental risk resulting from the volume of wastewater inflow to the annual runoff of the Kryvyi Torets River. However, a risk of failure to ensure a good environmental status was found in relation to the volume of wastewater inflow from point sources and the influence of crop production and livestock farming. According to chemical and physico-chemical indicators, a risk of not achieving environmental objectives was determined. According to chemical and physicochemical parameters, exceeding the limit values is set for ammonium. Identification of the environmental risk zones and percentiles was performed using the integrated curves of hydrochemical indicators distribution for the section of the Kryvyi Torets River at town of Druzhkivka.

The largest values of anthropogenic impact correspond to wastewater discharge (Point Source Pollution) and livestock farming (Diffuse Source Pollution).

References

Dyrektyva 2000 /60 / ES Yevropeiskoho Parlamentu i rady vid 23 zhovtnia 2000 roku pro vstanovlennia ramok diialnosti Spivtovarystva u sferi vodnoi polityky. [Directive 2000 /60 / EU of the European Parliament and of the Council about establishing a scope of activities in the field of water policy from 23 October 2000 year]. Available at: http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/371-2015-p (Accessed: 08 May 2020) (in Ukr.)

Directive 2000/60/EC of the European Parliament and of the Council of 23 October 2000 establishing a framework for Community action in the field of water policy. Official Journal of the European Communities. 22.12.2000. L. 327, vol. 43.

Nakaz Mіnіsterstva ekolohіi ta pryrodnykh resursіv Ukrainy №4 vіd 14 sіchnia 2019 roku «Pro zatverdzhennya Metodyky vyznachennya masyvіv poverkhnevykh ta pіdzemnykh vod». [Order of the Ministry of Ecology and Natural Resources of Ukraine № 4 of January 14, 2019 "On approval of the Methodology for determining the massifs of surface and groundwater"]. Available at: URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/main/z0287-19 (Accessed: 08 May 2020) (in Ukr.)

Vihrist, S., Mudra, K., Osіiskii, E. et al. (2018). Metodychnі rekomendatsіi shchodo vyznachennya osnovnykh antropohennykh navantazhen ta ikhnіkh vplyvіv na stan poverhnevykh vod. [Methodical recommendations for determining the main anthropogenic loads and their effects on the state of surface waters]. State Water Agency. (in Ukr.)

Loboda, N.S., Smalii, O.V., Katynska, І.V. et al. (2019). [Assessment of changes in the water quality along the length of the Siverskyi Donets River at the beginning of the 21st century]. Ukraïnsʹkij gìdrometeorologìčnij žurnal. [Ukrainian hydrometeorological journal]. 23. рр. 54-68. https://doi.org/10.31481/uhmj.23.2019.06 (in Ukr.)

Reka Krivoy Torets [Kryvyi Torets River]. Available at: http://kievbook.pp.ua/donecka/konka/konka5.html (Accessed: 08 May 2020) (in Russ.)

Tret'yakov, S & Averin, G. (eds). (2009). Zemlya trevogi nashey. Po materialam Dokladov o sostoyanii okruzhayushchey sredy v Doneckoy oblasti v 2007-2008 godakh. [The land of our anxiety. According to the Reports on the state of the environment in the Donetsk region in 2007-2008]. Donetsk. (in Russ.)

Osadcha, N.M., Ukhan, O.O., Chekhnii, V.M. et al. (2018). [Assessment of the emission of nutrients and organic substances in the surface waters of the Siverskyi Donets River from diffuse sources]. Tezy dopovidei 7th Vseukrainskoi naukovoi konferentsii z mizhnarodnoiu uchastiu “Problemy hidrolohii, hidrokhimii, hidroekolohii”, prsviachenoi 100-richchiu vid dnia zasnuvannia Natsionalnoi akademii nauk Ukrainy [Theses of reports of the Seventh All-Ukrainian Scientific Conference with International Participation "Problems of Hydrology, Hydrochemistry, Hydroecology" devoted to the 100th anniversary of the foundation of the National Academy of Sciences of Ukraine], 13-14 November. Kyiv, pp. 113-114 (in Ukr.)

Тechnical Report OSСЕ. (2018). Stan baseinu Sіverskoho Dontsia ta faktory vplyvu v umovakh vіiskovykh dіi [The state of the Seversky Donets basin and factors of influence in the conditions of hostilities]. Ukraine. (in Ukr.)

Osadcha, N.M., Ukhan, O.O., Chekhnii, V.M. et al. (2019). [Assessment of the emission of nutrients and organic substances in the surface waters of the Siverskyi Donets River from diffuse sources]. Problemy hіdrolohіi, hіdrokhіmіi, hіdroekolohіi [Problems of hydrology, hydrochemistry, hydroecology], Kyiv: Nіka-centr. рр. 192 - 199. (in Ukr.)

Ukhan, O.O., Osadcha N.M., Osadchii, V.І. et al. (2002). [Peculiarities of formation of chemical composition of surface waters of the Seversky Donets River basin]. Nauk. pracі UkrNDGMІ [Scientific works of the Ukrainian Research Hydrometeorological Institute], 25, рр. 262-277. (in Ukr.)

Vasenko, O.H., Hrytsenko, A.V., Karabash, H.O. et al. (2006). Siverskyi Donets [Siverskyi Donets River]. Edited by A.V. Hrytsenko, O.H. Vasenko. Kharkiv: VD «Raider». (in Ukr.)

Hrytsenko, A.V., Vasenko, O.H, Kolisnyk, A.V. et al. (2011). Suchasnyi ekolohichnyi stan ukrainskoi chastyny richky Siverskyi Donets [The modern ecological state of the Ukrainian part of the river Siverskyi Donets]. Edited by A.V. Hrytsenko, O.H. Vasenko. Kharkiv: VPP «Kontrast». (in Ukr.)

Khilchevskyi, V.K., Osadchii, V.І., Kurylo, S.M. (2012). Osnovy hіdrokhіmіi [Fundamentals of Hydrochemistry]. Edited by Khilchevskyi, V.K. Kyiv: «Nіka-Centr». (in Ukr.)

Loboda, N.S., & Smalii, O.V. (2018). Dynamics of quality of river water along the Siverskyi Donets river of different discharge. Proceedings of the VI International Scientific and Practical Conference, 30 September. Warsaw, Poland, vol. 2, pp. 12-18.

Yurasov, S.M., Safranov, T.A. & Chuhai, A.V. (2012). Otsinka yakosti pryrodnykh vod [Assessment of the quality of natural water]. Odesa: Ecology Publ. (in Ukr.)

Derzhavnyi Vodnyi Kadastr (2019). Rozdіl «Vodokorystuvannia» Shchorіchnyk vodokorystuvannia. 2018 rіk. Basein Donu. [State Water Cadastre Section "Water Use" Yearbook of Water Use. 2018. Don Basin]. (in Ukr.)

Osіiskii, E., & Skoblei M. (2018). Analіz osnovnykh antropohennykh navantazhen ta ikh vplyv, proekt natsіonalnoi metodyky. [Analysis of the main anthropogenic loads and their impact, draft national methodology]. Іvano-Frankіvsk. (in Ukr.)

Yаroshevich, O., Osііskyі, E., Skobleі, M. et al. (2018). Vyznachennia osnovnykh antropohennikh navantazhen ta ihnіkh vplyvіv na stan poverkhnevykh vod (metodychnі rekomendatsіi). [Determination of the main anthropogenic loads and their influences on the state of surface waters (methodical recommendations)]. Kyiv. (in Ukr.)

Vasilenko, E, Koshkіna, O., Mudra, K. et al. (2019). [Hydromorphological assessment of surface water massifs of the Don River basin district]. Vodne hospodarstvo Ukrainy [Water management of Ukraine], 9-10, рр. 20-30. (in Ukr.)

Pasport mіsta. Druzhkіvska mіska rada [City passport. Druzhkivka City Council]. Available at: https://druisp.gov.ua/misto/pasport-mista (Accessed: 08 May 2020) (in Ukr.)

Zemelnyi dovіdnyk Ukrainy 2020. Вaza danykh pro zemel'nyi fond krainy. Sіlskohospodarskі uhіddia Ukrainy. [Land directory of Ukraine 2020. Database of land fund of the country. Agricultural lands of Ukraine]. Available at: https://agropolit.com/storage/2020/spetsproektu/705/

jpg (Accessed: 08 May 2020) (in Ukr.)

Verner, І.Е. (eds). (2019). Statystychnyi shchorіchnyk Ukrainy za 2018 rіk. [Statistical Yearbook of Ukraine for 2018]. Derzhavna Sluzhba Statystyky Ukrainy. Zhуtomуr: «BUK-DRUK». (in Ukr.)

Kunects, V.V., Kamishan, N.V., Panchenko, O.M. et al. (2019). [Resource potential for the development of agro-industrial production in the Eastern region of Ukraine]. Naukovo-tekhnіchnyi biuleten ІT NAAN [Scientific and technical bulletin of IT NAAS], 122, рр. 118-130. (in Ukr.)

Published
2020-07-16
How to Cite
Loboda, N. S., & KatynskaІ. V. (2020). Determination of main anthropogenic impacts and environmental risks for the Kryvyi Torets river basin (based on the EU Support Program for Ukrainian water policy). Ukrainian Hydrometeorological Journal, (25), 81-92. https://doi.org/10.31481/uhmj.25.2020.08
Section
Hydrology, Water Resourses, Hydrochemistry